APIE MUS LABDARA IR PARAMA NVO FOTO GALERIJA KONTAKTAI ŽEMĖLAPIS

       Lietuviškai | Пo-руccки | English

Metų ataskaita 2004
Fondo ataskaita už 2004m

Fondo ataskaita    2004m.

 

 

Ataskaitiniais metais Fondo valdybos nariai aktyviai dalyvavo įvairiose konferencijose, simpoziumuose bei seminaruose.

Sausis. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Business capacity development and economic restructuring“, kuri vyko Vilniuje remiant Didžiosios Britanijos Vyriausybei. Fondas buvo pristatytas parodoje. Ji buvo organizuota konferencijos metu.

Vasaris. Dalyvavimas pirmojoje Baltijos šalių vietos bendruomenių fondų konferencijoje „New opportunities for community development on the Balties-community foundations“. Konferencija vyko Talsi mieste, Latvijoje.

Birželis. Dalyvavimas trijų dienų trukmės tarptautiniame seminare Kaune „ES plėtra: Lietuvos vaidmuo tarptautinėje vystimosi politikoje“.

Liepa. Dalyvavimas seminare „Bendruomenių filantropija“, kurį organizavo Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centras.

Gruodis. Dalyvavimas pirmajame tarptautiniame vietos bendruome-nių fondų simpoziume Berlyne.

 

Du Fondo valdybos nariai mokėsi tęstiniuose seminaruose:

-          tema „Valdybų/tarybų mokymas“. Seminaras buvo organizuotas Lietuvos, Latvijos ir Estijos BAPP remiant;

-          tema „Subalansuota plėtra Visagino nevyriausybinių organizacijų veikloje“. Seminarą organizavo Tarptautinis sveikatos fondas DREIFUS.

 

Valdybos nariai dalyvavo susitikimuose:

-          su Austrijos pasiuntiniu Lietuvoje Dr. Michael Schwarzinger, aptartos labdaringos veiklos tradicijos ir jos paramos metodai;

-          su Kanados konsulu Baltijos šalims Dominique Rossetti, aptarti bendradarbiavimo nevyriausybinio sektoriaus veiklos paramos klausimais prioritetai;

-          su Danijos kultūros instituto Lietuvos filialo direktore Audra Sabaliauskiene, aptartos galimos bendradarbiavimo sritys;

-          su Baltijos-Amerikos partnerystės fondo valdybos nariais;

-          su Elblago miesto (Lenkija) vietos bendruomenės fondo ir vietos valdžios atstovais, vyko keitimasis patirtimi;

-          su Kaliningrado bendruomenės fondo direktore Julija Trifonova, aptartos galimos bendradarbiavimo sritys.

 

Praėjusiais metais buvo organizuotos ir vykdytos dvi labdaros akcijos renkant lėšas: Labdaros vakaras ir kalėdinis labdaros pokylis. Pirmoji labdaros akcija renkant lėšas vyko remiant vietos įmonei „Hondlitas“, kuri akcijos metu viešai pareiškė apie savo veiklos pradžią ir dešimties naujų darbo vietų Visagine sukūrimą.

Kalėdinę labdaros akciją Fondas vykdė kartu su Trečiojo amžiaus universiteto Visagino filialu. Akcijos metu buvo apdovanoti 2004 metų Visagino savanoriai  nominantai ir Fondo 2004 metų rėmėjas. Nominantams buvo įteikti diplomai, gėlės ir atminimo dovanos. Vykdant akciją vyko labdaros loterija ir aukcionai.

 

Visagino miesto gyventojai dalyvavo renkant lėšas paramai ir labdaringos veiklos plėtrai. Daugiau kaip 200 Visagino gyventojų parėmė Fondo veiklą paskirdami 2 procentus savo pajamų mokesčio. Tarp jų privačių miesto įmonių „Plasteka“, DKD, „Vilstata“, „Gandras“ darbuotojai.

Ignalinos atominė elektrinė perdavė Fondui paskirstyti tris naudotus personalinius kompiuterius PENTIUM ir PC 486. Kompiuteriai buvo perduoti 2 Visagino visuomeninėms organizacijoms, neįgaliam vaikui ir gyvenamojo namo bendrijai nepriklausomai šilumos tiekimo kontrolės sistemai sukurti.

 

Metų viduryje Fondas organizavo Visagino nevyriausybinių organizacijų forumą, kurio metu buvo nustatyti NVO rėmimo prioritetai, bendruomenei aktualiausios problemos.

 

Spalio mėnesį Fondas organizavo ir vykdė labdaros akciją „Socialinių projektų mugė“, skirtą paremti ir konkurso būdu iš dalies finansuoti nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvas. Akcijoje dalyvavo 28 Visagino visuomeninės organizacijos, pristačiusios savo projektinius pasiūlymus. Projektiniai pasiūlymai buvo vertinami ir Fondo valdybos posėdyje, ir visuomeninės komisijos, sudarytos dalyvaujant Visuomeninei Visagino plėtros tarybai. 14 Visagino organizacijų gavo iš Fondo paramą projektams vykdyti.

 

Fondas 100 egzempliorių tiražu išleido pristatomąją medžiagą anglų kalba.

Fondo valdybos nariai aktyviai dalyvavo vykdant projektą, skirtą Strateginiam Visagino plėtros planui parengti: dirbo Priežiūros komitete ir Analitinėje grupėje.

 

Baltijos-Amerikos partnerystės programai remiant, Fondas organizavo ir pravedė seminarą Lietuvos vietos bendruomenių fondų atstovams „Darbas su interesų grupėmis: nuo lojalių santykių link rezultatyvaus bendradarbiavimo“.

 

Fondas, plėsdamas bendradarbiavimą su vietos verslo atstovais, inicijavo ir organizavo Visagino verslininkų susitikimą su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo agentūros, Šiaulių banko bei  IAE regiono plėtros agentūros atstovais.

 

Ataskaitiniais metais buvo nuolat vykdomas Fondo interneto svetainės palaikymo ir plėtros darbas. Fondo interneto svetainėje buvo paskelbta informacija lietuvių, rusų ir anglų kalbomis apie Visagino visuomenines organizacijas; į rusų kalbą išversti Lietuvos Respublikos teisės aktai, aktualūs nevyriausybiniam sektoriui; pateiktas ataskaitos Europos Komisijai apie tautinių mažumų teisių apsaugą Lietuvoje vertimas į rusų kalbą.

 

Fondo atstovai aktyviai dalyvavo Visuomeninės Visagino plėtros tarybos posėdžiuose.

 

2004 metais vyko 6 Fondo valdybos posėdžiai. I ketvirtį Valdybos nariai atliko Fondo veiklos vertinimą pagal nevyriausybinių organizacijų veiklos vertinimo metodiką, parengtą remiant Baltijos-  Amerikos partnerystės programai.

Fondo veikla yra nuolat pristatoma per vietos spaudą ir televiziją.

 

Fondo finansinė veikla:

 

1.         Neliečiamas Fondo kapitalas                                                                          21 000 Lt

 

2.         Konkretiems Fondo projektams vykdyti buvo gauta parama iš:

 

-          Baltijos-Amerikos partnerystės programos                                                      2 500 JAV dol.

-          IAE regiono plėtros  tarybos                                                                          8 495 Lt

-          Amerikos centro Demokratijos komisijos mažųjų grantų

            programos                                                                                                     8 000 JAV dol.

-          Atviros Lietuvos fondo                                                                       1 840 JAV dol.

-          Visagino savivaldybės tarybos                                                             1 745 Lt

-          Tarptautinio sveikatos fondo DREIFUS                                                         1 380 JAV dol.

 

3. Pritraukta labdaros lėšų                                                                                         33 730 Lt

 

4. Fondo valdybos sprendimu buvo skirta                                                                   14 140 Lt

 

Iš jų:

 

-          6 vaikams iš socialiai remtinų šeimų būtiniems vaistams įsigyti                           100 Lt

 

-          2004 metų Visagino savanoriams apdovanoti                                                  1000 Lt

 

-          kompiuteriai PENTIUM perduoti 14-os metų neįgaliai mergaitei,

            jaunimo organizacijai „Intelektualių žaidimų centras“, Visagino

            gyvūnų apsaugos bendrijai;

 

-          naudotas personalinis kompiuteris PC 486 perduotas daugiabučio

            namo gyventojams, besirengiantiems kurti nepriklausomą šilumos

            tiekimo kontrolės sistemą;

 

-          Uzbekų kultūros centrui I tarptautiniam Aldonos Dvarionaitės

            vardo jaunųjų pianistų konkursui  festivaliui Visagine iš dalies finansuoti                        750 Lt

 

-          Jaunųjų lyderių mokyklai jaunimo vasaros projektui

            „Visagino Robinzonai - 2004“ iš dalies finansuoti                                                        750 Lt

 

-          Visagino sporto klubo „Snaigė“ jaunimo komandos dalyvavimui

            biatlono pasaulio čempionate Prancūzijoje  iš dalies finansuoti                         200 Lt

 

-          organizacijai „Rusakalbių linija“ įsigyti metodinę literatūrą rusų

            kalba, organizacijos veiklai gerinti                                                                               300 Lt

 

-          neformaliai sporto organizacijai „Inter veteranai“ paremti futbolo

            veteranų dalyvavimą Lietuvos futbolo federacijos čempionate,

            sporto plėtrai Visagine                                                                                    2500 Lt

 

-          futbolo klubui „INTER AE“ paremti dalyvavimą Lietuvos

            futbolo pirmenybių atrenkamosiose varžybose                                                 250 Lt

 

-          Visagino statybininkų klubui iš dalies paremti knygos   

            apie pirmuosius miesto statybininkus „Širdies prisiminimas“ leidybai                   300 Lt

 

-          visuomeninei organizacijai Sutrikusios psichikos žmonių bendrijos

            Visagino skyriui stalo žaidimams ir siuvinėjimo medžiagoms  įsigyti                    200 Lt

-          „Černobylio“ draugijai iš dalies finansuoti projektą

            „Pagalba Černobylio vaikams“                                                                       1000 Lt

 

-          Visagino nevalstybiniam socialinės paramos centrui iš dalies

            finansuoti projektą „Futbolas visiems - sveikata kiekvienam“                           600 Lt

 

-          organizacijai Visagino jaunimo lyderių mokykla iš dalies

            finansuoti projektą „Jaunimo vasaros darbo stovykla“                                      750 Lt

 

-          neformaliam jaunimo susivienijimui „Forum DKD“ paremti jaunimo

            vasaros sąskrydžio organizavimą                                                                                40 Lt

 

-          Visagino jaunimo klubui „Counter-strike“ paremti Visagino

            komandos dalyvavimą kompiuterinių žaidimų ketvirtajai Lietuvos

            taurei laimėti (komanda užėmė pirmąją vietą savo amžiaus grupėje)                  100 Lt

 

-          Visagino baltarusių kultūros centrui „KROK“ iš dalies

            finansuoti projektą „Baltarusių kultūros dienos Visagine“                                            500 Lt

 

-          Ankstyvojo vaiko vystimosi centrui „Delfinukas“ iš dalies

            finansuoti projektą „Psichinis ir psichoemocinis ribotų

            galimybių vaikų vystimasis“                                                                                         500 Lt

 

-          organizacijai „Draugiška šeima“ iš dalies finansuoti projektą

            „Vaikai - mūsų ateitis“                                                                                     650 Lt

 

-          Visagino ukrainiečių bendrijai iš dalies finansuoti projektą

            „Kiaušinis moko vištą“                                                                                  650 Lt

 

-          Intelektualių žaidimų centrui iš dalies finansuoti projektą

            „Moksleivių čempionatas Kas? Kur? Kada?“                                                            500 Lt

 

-          Visagino dailininkų klubui „Kvadratas“ iš dalies finansuoti

            projektą „Pėsčiųjų tiltas“                                                                                            500 Lt

 

-          Jaunimo lyderių mokyklai iš dalies finansuoti projektą

            „Kalba + foto = europietis“                                                                                       750 Lt

 

-          neformaliai Visagino „Gerosios vilties“ jaunimo grupei iš

            dalies finansuoti projektą „Aitvaras, Pakapikas ir trolis“                                             750 Lt

 

-          Visagino vaikų kūrybos namams vaikų veiklos projektams paremti                               500 Lt

 

 
ŽINIOS
2005 m. birželio 9 d. 18.00 val. kultūros centre “Draugystė” vyks VIETOS DAILININKŲ PAVEIKSLŲ LABDAROS AUKCIONAS

GYVENAME PAGAL ĮSTATYMUS
Toliau skaitykite>

Pagrindinis rėmėjas:
Baltijos-Amerikos partnerystės programa

Rėmėjai:
VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra

Program Amerikos centro Demokratijos komisijos mažųjų grantų programos