APIE MUS LABDARA IR PARAMA NVO FOTO GALERIJA KONTAKTAI ŽEMĖLAPIS

       Lietuviškai | Пo-руccки | English

Teikia paramą NVO
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLĄ REMIANTYS FONDAI

Academy for Educational Development (AED)

Demokratijos plėtra ir pilietinės visuomenės stiprinimas

America’s Development Foundation (ADF)

Tarptautinė demokratijos plėtra

American Friends Service Committee (AFSC)

Teisingumo, taikos palaikymas ir darbas su jaunimu

Arthur B. Schultz Foundation

Aplinkosauga ir rūpinimasis neįgaliaisiais

Australian Agency for International Development (AusAID)

Pagalba stichinių nelaimių srityse bei parama švietimui

Australian Council for Overseas Aid (ACFOA)

Pilietinės visuomenės plėtra

Bertelsmann Stiftung (Bertelsmann Foundation)

Socialinių problemų sprendimas

Commonwealth Foundation

Bendradarbiavimo tarp Bendrijos šalių plėtra

European Human Rights Foundation (EHRF)

Žmogaus teisių gynimas

The Ford Foundation

Demokratijos ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtra

Foundation in Support of Local Democracy

Pilietinės savivaldos idėjų sklaida

Freedom House


The German Marshall Fund of the United States

Transatlantinės bendruomenės kūrimas

German Ministry of Economic Cooperation (BMZ)


The Global Fund for Women

Moterų teisių gynimas

Hanns-Seidel-Stiftung eV (Hanns Seidel Foundation)

Tarptautinių konferencijų organizavimas ir vedimas

Humanist Institute for Development Cooperation (Hivos)

Emancipacijos ir demokratijos plėtra, kova prieš skurdą

Initiative for Social Action and Renewal in Eurasia (ISAR)


Interchurch Organization for Development and Cooperation

Skurdo ir neteisingumo pašalinimas

International Youth Foundation (IYF)

Darbo su jaunimu programos

Jarl Hjalmarson Foundation

Europos bendradarbiavimas ir plėtra

DETALIAU:


Academy for Educational Development (AED)

1825 Connecticut Avenue, N.W.,
Washington,
DC, USA 20009
Telefonas: 202 884 8000
Faksas: 202 884 8400
admindc@aed.org
www.aed.org

Misija:

AED pilietinės visuomenės plėtros ir demokratijos visame pasaulyje programos padėjo piliečiams stebėti vyriausybių veiksmus ir įtakoti juos, palaikyti rinkos reformas, ginti mažumų bei moterų teises, išaiškinti korupcijos atvejus ir saugoti aplinką. Be veiklos krypčių, skirtų demokratijai plėtoti, dauguma fondo programų įtraukia pilietinės visuomenės stiprinimo per koalicijos sudarymą komponentą, teikia subsidijas, rengia advokatus, dirba organizacijų plėtros arba piliečių švietimo kampanijų srityse.
Pastabos: AED turi plačios patirties teikdama subsidijas nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms piliečių organizacijoms visame pasaulyje. Kiekvienoje programoje naudojami tam tikri vienodi principai ir procesai, pavyzdžiui, atviras konkursas subsidijoms gauti, vietos ekspertų dalyvavimas atrankos procese, griežtas finansinių bei valdymo galimybių vertinimas, orientuotas į rezultatą, projekto kontrolė. Tačiau teikdamas subsidijas fondas nesiremia vienpusiu požiūriu. Fondo procedūros ir procesai pritaikyti prie kiekvienos šalies, kurioje dirbama, kultūrinio bei profesinio konteksto.

America’s Development Foundation (ADF)

101 North Union Street, Suite 200
Alexandria, VA 22314 USA
Telefonas: (703) 836-2717
Faksas: (703) 836-3379
adf@adfusa.org
www.adfusa.org

Misija:

Amerikos plėtros fondas skirtas teikti paramą tarptautinei demokratijos plėtrai. ADF teikia techninę pagalbą, mokymus ir finansinę paramą nevyriausybinėms organizacijoms, ugdančioms pilietinę visuomenę paramos demokratijai viso pasaulio šalyse srityje. ADF veikla skirta demoktarinėms vertybėms, įstaigoms ir procesams stiprinti. Jų požiūris grindžiamas tikėjimu, kad gyva pilietinė visuomenė, sudaryta iš skirtingų nepriklausomų ekonominių, politinių, socialinių ir kultūrinių įstaigų, yra privalomas demokratijos pagrindas. Tam tikros ADF programų sritys:
1. Pilietinė visuomenė.
2. Nevyriausybinių organizacijų plėtra.
3. Advokatų veikla.
4. Pilietinis švietimas.
5. Vietos savivalda.
6. Žmogaus teisės.
7.Juridinė pagalba/įstatymų nuostatos.
8. Rinkimų procesai.

American Friends Service Committee (AFSC)

1501 Cherry Street
Philadelphia, PA 19102 USA
Telefonas: (215) 241-7000
Faksas: (215) 241-7275
afscinfo@afsc.org
www.afsc.org

Misija:

Draugų tarnybos Amerikos komitetas - Американский Комитет Службы Друзей – tai kvakerių organizacija, kuri įtraukia įvairių tikėjimų žmones, ištikimus socialiniam teisingumui, taikai ir humanitarinei pagalbai. Komitetas globaliai dirba ekonominio teisingumo nustatymo srityse, taikos ir demilitarizacijos, socialinio teisingumo ir darbo su jaunimu srityse. Jo nustatytos programos:
1. Santykiai visuomenėje (fermerių ir imigrantų teisių apsauga)
2. Tarptautinės programos (socialinės ir techninės pagalbos programų rengimas)
3. Taikos užtikrinimas (taikių, ne karo sprendimų propagavimas sprendžiant konfliktus)
4. Teigiami veiksmai (įvairovės ir daugiatautiškumo propagavimas)
5. Moterų programos (skirtos moterų poreikiams ir interesams)
6. Trečiojo pasaulio koalicijos

Arthur B. Schultz Foundation

620 Table Rock West Road
Alta, WY 83422 USA
Telefonas: 307-413-2273
Faksas: 307-353-2273
info@absfoundation.org
http://www.absfoundation.org

Misija:

Artūro B. Šulco fondas siekia kurti sveikesnį, harmoningą ir prieinamą pasaulį remdamas aplinkos išsaugojimą, neįgaliųjų poilsį ir gydymą, ekonominę plėtrą bei didesnį globalinį supratimą.
1. Organizacijos ir projektai, prisidedantys prie sveikų ekosistemų ir atvirų erdvių išsaugojimo, taip pat aplinkos ir mokslo tyrimai.
2. Socialiai ir ekologiškai atsakingi verslo projektai, pripažįstantys tartusavyje priklausomą globalinę ekonomiką.
3. Programos, skirtos remti globalią taiką ir supratimą tarp įvairių tautybių ir etninių grupių.

Australian Agency for International Development (AusAID)

62 Northbourne Avenue
GPO Box 887
Canberra City, ACT 2601, Australia
Telefonas: 61-2-6-206-4000
Faksas: 61-2-6-206-4880
infoausaid@ausaid.gov.au
www.ausaid.gov.au

Misija:

AusAID, Australijos tarptautinės plėtros agentūra, yra atsakinga už oficialios vyriausybinės pagalbos programos valdymą užsienyje. Agentūra taip pat užtikrina humanitarinę ir ypatingąją pagalbą stichinių nelaimių ir krizių srityse, remia globalinę mokslo programą plėtros klausimais ir studentų mokymą per stipendijų teikimo programą. Pagrindinės AusAID programų sritys:
1. Sveikata
2. Gimimas ir vystymasis
3. Mokslas
4. Kaimo plėtra
5. Valdymas
6. Infrastruktūra
7. Aplinkos stabilumas
Apribojimai:
AusAID skiria finansinę paramą privatiems asmenims tik per savo stipendijų programas. Didelė lėšų dalis skiriama pripažintoms nevyriausybinėms oreganizacijoms.

Australian Council for Overseas Aid (ACFOA)

Private Bag 3
14 Napier Close
Deakin ACT 2600, Australia
Telefonas: 61-2-6-285-1816
Faksas: 61-2-6-285-1720
acfoc@acfoa.asn.au
www.acfoa.asn.au

Misija:

Australijos užsienio pagalbos taryba skirta tolygiai žmonijos plėtrai, lemiančiai gyvą piliečių visuomenę, kurioje žmonės gali mėgautis pilnu žmogaus teisių diapazonu, žmonės laisvi nuo neteisingumo ir skurdo, kurioje nėra akivaizdžios žmonių nelygybės. Pagrindinės ACFOA darbo kryptys – tai bendradarbiavimo ir ryšių tarp vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų stiprinimas. ACFOA veikla skirta užtikrinti tolygią plėtrą, suteikti pagalbą krizės atvejais.

Bertelsmann Stiftung (Bertelsmann Foundation)

Carl-Bertelsmann-Strasse 256
D-33311 Gütersloh, Germany
Telefonas: 49-(52) 41-81-74365
Faksas: 49-(52) 41-73-882
infor@bertelsmann-stiftung.de
www.stiftung.bertelsmann.de

Misija:

Fondas teikia tiesioginę paramą sprendžiant šiuolaikines socialines problemas.
Fondas teikia paramą šiose srityse:
1. Sociopolitika
2. Informavimo priemonės
3. Tarptautinis supratimas
4. Kultūra ir mokymas
5. Sveikata ir medicina

Commonwealth Foundation

Marlborough House
Pall Mall
London SW1Y 5HY, UK
Telefonas: 44 (0) 207 930 3783
Faksas: 44 (0) 207 839 8157
geninfo@commonwealth.int
www.commonwealthfoundation.com

Misija:

Fondas teikia specialią finansinę paramą profesiniams įgūdžiams įgyti, keistis patirtimi ir bendradarbiauti tarp Bendrijos šalių. Fondas remia platų programų diapazoną keturiose srityse:
1. Menas ir kultūra
2. Pilietinė visuomenė
3. Bendrijos supratimas
4. Profesiniai mainai.

Apribojimai:

Finansavimas įprastai apsiriboja mokesčiu už lėktuvo bilietus ir pragyvenimą. Fondas nefinansuoja:
1. Ilgalaikių pašto perlaidų, universiteto atostogų ar mokslinių tyrinėjimų;
2. Studentų mokymo, išskyrus dirbančius laikinai ar besimokančius kitoje bendrijos šalyje medicinos studentus;
3. Kelionių tarp išsivysčiusių bendrijos šalių;
4. Bendrų administracinių konferencijos išlaidų;
5. Renginių ir projektų šalies pretendentės ribose;
6. Ilgesnių nei trijų mėnesių trukmės renginių;
7. Kitų agentūrų bendrų prašymų finansuoti.

European Human Rights Foundation (EHRF)

Avenue Michel-Ange 70
1000 Brussels, Belgium
Telefonas: 32-(2) 734-9424
Faksas: 32-(2) 734-6831
ehrf@skynet.be
www.ehrfoundation.org

Misija:

EHRF skirtas visame pasaulyje stiprinti ir saugoti asmens, politines, socialines ir kultūrines teises – kartu vadinamas žmogaus teisėmis – pagal jų formuluotes tarptautiniuose dokumentuose, taip pat padeda įgyvendinti humanitarinio pobūdžio tikslus. Šiems uždaviniams įgyvendinti fondas skiria nedideles subsidijas pagrindinėms organizacijoms visame pasaulyje.

The Ford Foundation

320 East 43rd St.
New York, NY 10017, USA
Telefonas: (212) 573-5000
Faksas: (212) 599-4584
office-secretary@fordfound.org
www.fordfound.org

Misija:

Fondo tikslas yra stiprinti demokratines vertybes, mažinti skurdą ir neteisybę, plėsti tarptautinį bendradarbiavimą ir paremti žmonių laimėjimus. Fondas skatina arti vietų, kur gali kilti problemos, gyvenančių ir dirbančių iniciatyvą, remia bendradarbiavimą tarp nekomercinio, vyriausybinio ir komercinio sektorių bei užtikrina vyrų ir moterų iš skirtingų bendrijų ir visų visuomenės sluoksnių dalyvavimą.
Apribojimai:
Fondas neskiria mokymosi stipendijų ir nefinansuoja asmeninio arba vietinio pobūdžio reikmių.

Foundation in Support of Local Democracy

ul. Hauke Bosaka 11
01-540 Warsaw, Poland
Telefonas: (022) 869-92-00 07
Faksas: (022) 839022 85
http://www.frdl.org.pl/english/index_e.htm

Misija:

Fondo tikslas – pilietinės savivaldos kaip pagrindinės demokratijos formos idealų sklaida visuose vietos valdžios lygmenyse:
1. tyrinėjant bei studijuojant jos veiklos formas ir problemas;
2. skleidžiant informaciją vietos valdžios organuose ir per jų veiklos būdus;
3. remiant savivaldybės vietos pilietines iniciatyvas;
4. renkant informaciją apie vietos savivaldą ir pilietines iniciatyvas.

Freedom House

Washington D.C. Office
1319 18th Street, NW
Washington, D.C. 20036 USA
Telefonas: 202-296-5101
Faksas: 202-296-5078
www.freedomhouse.org

The German Marshall Fund of the United States

11 Dupont Circle, N.W., Suite 750
Washington, D.C., 20036, USA
Telefonas: (202) 745-3950
Faksas: (202) 265-1662
info@gmfus.org
www.gmfus.org

Misija:

Pagrindinis fondo tikslas yra pagalba kuriant ir remiant tvirtą bei dinaminę transatlantinę bendriją. Šiuo metu fondas susikoncentravęs ties keturiomis programomis:
1. ekonomika;
2. aplinka;
3. imigracija ir integracija;
4. vidaus politika.

Apribojimai:

Fondas paprastai nesiūlo paramos:
1. projektams, kurie daugiausia suinteresuoti už Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ribų esančiomis šalimis;
2. statyboms finansuoti;
3. platiems didelių statybų projektams ar stambaus masto mokslinio tyrimo darbams;
4. aukštajam išsilavinimui įgyti;
5. moksliniams ar medicininiams tyrimams;
6. menui.

German Ministry of Economic Cooperation (BMZ)

Erster Dienstsitz Bonn
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
Friedrich-Ebert-Alle 40
53113 Bonn, Germany
Telefonas: 01888 / 535 - 0
Faksas: 01888 / 535-3500
www.bmz.de

Misija:

Ministerija siekia padėti žmonėms visose pasaulio dalyse naudoti galimybes, kurios, atsiskyrus Rytams ir Vakarams, yra globalizacijos ir politinių ideologijų išnykimo rezultatas. Be to, Ministerija siekia užkirsti kelią ištisų regionų ir žmonių grupių izoliavimui. Jos politika pagrįsta įsitikinimu, kad jokia pasaulio dalis negali užtikrinti savo išlikimo ir suformuoti savo ateities atskirai nuo kitų pasaulio dalių. Programos sukoncentruotos į šias sritis:
1. Pagalba dengiant skolas.
2. Pilietinės visuomenės stiprinimas.
3. Demokratija ir įstatymo galia.
4. Regioninių ir tarptautinių tinklų plėtra. 5. Taiki politika.
6. Žmogaus teisės.
7. Švietimas.
8. Kova su AIDS.

The Global Fund for Women

1375 Sutter Street, Suite 400
San Francisco, CA 94109, USA
Telefonas: (415) 202-7640
Faksas: (415) 202-8604
gfw@globalfundforwomen.org
www.globalfundforwomen.org

Misija:

Globalinis fondas skirtas apsaugoti ir iškelti moterų teises. Fondas remia įvairius klausimus, tokius kaip raštingumas, smurtas namuose, ekonominė autonomija, tarptautinė prekyba moterimis ir kita. Moterų grupes, įsteigtas už JAV ribų, fondas remia šiose srityse:
1. Moterų ekonominės galimybės ir nepriklausomybė.
2. Galimybės gauti išsilavinimą didinimas.
3. Moterų sveikatos ir reprodukcinių teisių gerinimas.
4. Smurto prieš moteris užkirtimas.
5. Kova su žalingais tradiciniais veiklos būdais.
6. Moterų skatinimas dalyvauti politinėje veikloje.
7. Lygių teisių suteikimas moterims invalidėms (neįgalioms moterims).
8. Moterų skatinimas naudotis informacinėmis technologijomis.

Hanns-Seidel-Stiftung eV (Hanns Seidel Foundation)

Institute for Foreign Relations
Lazarettstraáe 33
D-80636 Munich, Germany
Telefonas: 49-(89) 1258201
Faksas: 49-(89) 1258368
www.hss.de

Misija:

Fondas įneša įnašą į organizaciją ir tarptautinių konferencijų organizavimą, įskaitant specialias dvipuses konferencijas; į konferencijos rezultatų paskelbimą; į tarptautinio dialogo postūmį užsienio, ekonominės ir saugumo politikos klausimais.

Humanist Institute for Development Cooperation (Hivos)

Raamweg 16
2596 HL The Hague, Netherlands
Telefonas: 31-070-376-5500
Faksas: 31-070-362-4600
hivos@hivos.nl
www.hivos.nl

Misija:

Hivos skirtas plėtoti emancipaciją ir demokratiją, taip pat kovoti su skurdu besivystančiose šalyse. Hivos aprūpina finansine ir politine parama vietos, privačias organizacijas, kurių veikla sutelkta ties šiomis penkiomis sritimis: ekonomika ir kredito suteikimo priemonės, kultūra ir menas, moterys ir plėtra, stabili plėtra bei žmogaus teisės ir AIDS. Hivos veikla nukreipta į kovą su skurdu, į lygiateisiškesnės visuomenės kūrimą ir į įtaką parlamente, kurios tikslas – keisti politiką šiems tikslams pasiekti. Šalies viduje Hivos remia skurdo ir plėtros klausimus. Apribojimai:
Hivos nesuteikia finansavimo nepaprastų situacijų atveju.

Initiative for Social Action and Renewal in Eurasia (ISAR)

1601 Connecticut Ave., N.W., Suite 301
Washington, D.C. 20009 USA
Telefonas: (202) 387-3034
Faksas: (202) 667-3291
postmaster@isar.org
www.isar.org/isar

Misija:

ISAR‘o savo darbe vadovaujasi įsitikinimu, kad einamųjų socialinių ir ekologinių problemų sprendimas priklauso nuo tolygaus resursų paskirstymo, viešo naudojimosi informacija, platesnio bendradarbiavimo tarp grupių ir atskirų asmenų. Organizacija visais įmanomais būdais įgyvendina šiuos uždavinius, įskaitant aptarnavimą; nedidelių finansavimo programų, garantuojančių finansinę paramą organizacijoms, vykdančioms konkrečius vietinius projektus, sukūrimą; aprūpinimą mokymu ir konsultacijomis tokiomis temomis kaip finansavimo šaltinių paieška, organizacijos plėtra ir santykiai su visuomenės informavimo priemonėmis; publikacijų, atspindinčių nevyriausybinių organizacijų laimėjimus ir nagrinėjančių joms svarbius klausimus, sukūrimą; taip pat forumo dialogui plėsti ir keistis informacija tarp NVO sukūrimą.

Interchurch Organization for Development and Cooperation

P.O. Box 151
3700 AD Zeist, Netherlands
Telefonas: 31-30-692-7811
Faksas: 31-30-692-5614
Comm-unit@icco.nl
www.icco.nl

Misija:

ICCO‘o misija yra šalinti visuotinį skurdą ir neteisybę. ICCO finansuoja veiklą, stimuliuojančią žmones ir leidžiančią jiems apsirūpinti tinkamu gyvenamuoju plotu ir gyvenimo sąlygomis. Iš dalies ICCO remia šių sričių projektus: sveikatos apsauga, išsilavinimas, miškininkystė, kaimo plėtra ir stabilus žemės ūkis, organizacinių gebėjimų sukūrimas, smulkaus verslo plėtra ir pajamų didinimas, demokratizavimas ir viduriniosios klasės plėtra.

International Youth Foundation (IYF)

32 South Street, Suite 500
Baltimore, Maryland 21202, USA
Telefonas: (410) 347-1500
Faksas: (410) 347-1188
youth@iyfnet.org
www.iyfnet.org

Misija:

Fondo darbas nukreiptas į efektyvių programų ir elgesio su jaunimu būdų paiešką, tarpininkavimą vykdant pagerintą politiką, atnešančią naudą vaikams ir jaunimui, taip pat labdaros, nukreiptos į vietos ir tarptautinį jaunimą, plėtrą. Šios fondo nustatytos programos suteikia paramą plačiam paslaugų spektrui, įskaitant: profesionalų mokymą, sveikatinimą, poilsį, kultūrinį pakantumą, aplinkos supratimą, lyderiavimo, konfliktų sprendimo ir sprendimų priėmimo įgūdžių plėtrą. Papildomai prie šių esančių programų fondas taip pat plačiai dirba ties globalaus vaikų ir jaunimo problemų supratimo, jaunimo lyderių organizacinių gebėjimų plėtra, taip pat ties tarpininkavimu apie darbo su jaunimu žinias ir jų taikymu praktikoje.

Jarl Hjalmarson Foundation

PO Box 1243
S-11182 Stockholm, Sweden
Telefonas: (8) 676-8000
Faksas: (8) 21-6123

Misija:

Fondas tarpininkauja Europos bendradarbiavimui ir plėtrai, remdamasis laisvės, demokratijos ir rinkos ekonomikos principais. Šį tikslą įgyvendinti padeda organizacijoms ir atskiriems asmenims teikiama informacija apie Europos integracijos procesus.ŽINIOS
2005 m. birželio 9 d. 18.00 val. kultūros centre “Draugystė” vyks VIETOS DAILININKŲ PAVEIKSLŲ LABDAROS AUKCIONAS

GYVENAME PAGAL ĮSTATYMUS
Toliau skaitykite>

Pagrindinis rėmėjas:
Baltijos-Amerikos partnerystės programa

Rėmėjai:
VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra

Program Amerikos centro Demokratijos komisijos mažųjų grantų programos