APIE MUS LABDARA IR PARAMA NVO FOTO GALERIJA KONTAKTAI ŽEMĖLAPIS

       Lietuviškai | Пo-руccки | English

Mokesčių lengvatos labdaros ir paramos teikėjams
Kaip paramos teikėjui pritaikyti mokesčių lengvatą?

PELNO MOKESČIO ĮSTATYME NUSTATYTŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ LABDAROS IR PARAMOS TEIKĖJAMS BEI GAVĖJAMS TAIKYMO TVARKA

Pelno mokesčio įstatymo (toliau - PMĮ) nustatytos pelno mokesčio lengvatos taikomos tada, kai parama ar labdara teikiama Labdaros ir paramos (toliau - LP) įstatymo pakeitimo įstatymu patvirtintos naujos LP įstatymo redakcijos nustatyta tvarka.

Teikiant paramą ilgalaikiu materialiuoju turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto likutinei vertei. Teikiant paramą kitu turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto įsigijimo kainai. Teikiant paramą paslaugomis, paramos suma yra lygi šių paslaugų savikainai. Teikiant paramą panaudos teise perduodant ilgalaikį materialųjį turtą, paramos suma lygi apskaičiuotai šio turto nusidėvėjimo per laikotarpį, kurį paramos gavėjas jį naudojo, sumai.

Kai parama teikiama turtu, dar taikomos ir Pelno mokesčio įstatymo 15 str. 2 dalies nuostatos. Perleidus turtą nemokamai, laikoma, kad turtas parduotas, o jo pardavimo kaina yra to turto tikroji rinkos kaina, nustatyta nuosavybės teisės į turtą perleidimo dieną.

Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad mokesčio mokėtojams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę teikti tik paramą, iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas, įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą.

Teikiant paramą ilgalaikiu materialiuoju turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto likutinei vertei.

Teikiant paramą kitu turtu, suteiktos paramos suma yra lygi šio turto įsigijimo kainai. Teikiant paramą paslaugomis, paramos suma yra lygi šių paslaugų savikainai.

Teikiant paramą panaudos teise perduodant ilgalaikį materialųjį turtą, paramos suma lygi apskaičiuotai šio turto nusidėvėjimo per laikotarpį, kurį paramos gavėjas jį naudojo, sumai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2001 01 22 įsakymu Nr. 13 (Žin., 2001, Nr., 8-247) patvirtintos juridinių asmenų pelno mokesčio apyskaitos 63 eilutėje (,,Bendrasis apmokestinamasis pelnas") arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2000 12 08 įsakymu Nr. 233 (Žin., 2000, 107-3410)

Jeigu įmonė mokestiniais metais dirbo nuostolingai, tai šis nuostolis negali būti didinamas paramai skirtomis neapmokestinamosiomis sumomis. Paramai skirtos lėšos, didesnės kaip 40 proc. apmokestinamųjų pajamų nemažina.

Labdaros ir paramos apskaita bei atskaitomybė

Pateiksime paramos apskaitą reglamentuojančius specialius teisės ir norminius aktus:

Čia nurodoma, kokią ataskaitą turi pateikti paramos teikėjas, kokią – paramos gavėjas. Nepateikus informacijos apie gautą ir suteiktą paramą, ji gali būti nepripažinta:

Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų - Įsakymas 289 2002.09.23
Valstybės žinios,2002, Nr. 94-4051

Čia galite parsisiųsti ataskaitos formą ir pildymo taisykles:
Labdaros, paramos gavimo ir paskirstymo ataskaita / Labdaros, paramos davimo ataskaita: tekstinis failas; PDF failas; formos papildymo taisyklės.

Dėl informacijos apie duotą bei gautą labdarą ir paramą

Įsakymas 37/18 1996.04.19 ir
Čia nurodyti galimi rėmėjų įsipareigojimai ir anoniminės paramos apskaitos tvarka:
Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo Įsakymas 350 2000.12.29
Valstybės žinios,2001, Nr. 3-53
Dėl 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 350 "Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo" dalinio pakeitimo Įsakymas 52 2001.02.28
Valstybės žinios,2001, Nr. 20-673

Labdaros ir paramos įstatymo 12 straipsnyje "Labdaros ir paramos apskaita" reikalaujama, kad paramos teikėjai tvarkytų teikiamos paramos apskaitą ir pateiktų Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę ataskaitą apie suteiktą paramą. Ataskaitų Statistikos departamentui teikti nereikia, nes informaciją apie suteiktą paramą jiems pateikia Valstybinė mokesčių inspekcija.

Ataskaitų pateikimo VMI tvarka ir terminai patvirtinti 2002 m. rugsėjo 23 d. finansų ministro įsakymu Nr. 289 "Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų". Paramos teikėjų ataskaitoje turi būti pateikta informacija pagal konkrečius paramos gavėjus, nurodytas suteiktos paramos dalykas ir jo vertė. Ataskaitą apie suteiktą paramą per 2002-uosius metus reikės pateikti vietos mokesčių administratoriui iki 2003 m. gegužės 1 d.

Paramos gavėjas taip pat privalo pateikti metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą visuomenės naudingiems tikslams įgyvendinti. Paramos teikimą, gavimą ir panaudojimą kontroliuoja VMI, kuri įtartinais atvejais nevengia atlikti ir paramos teikėjo patikrinimus. Nustačius, kad parama teikiama, gaunama ar panaudojama nesilaikant reikalavimų, ne tik naikinamos mokesčių lengvatos, bet ir pritaikomos sankcijos.

PMĮ nustatyta, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš bendrųjų pajamų atimamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais patvirtintos sąnaudos, todėl labdaros ir paramos teikimo faktas turi būti įformintas dokumentais, turinčiais visus Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 10 straipsnyje išvardytus privalomus rekvizitus.

Paramos teikimo (gavimo) faktas įforminamas perdavimo aktu, jeigu parama teikiama ne Notariato įstatymo nustatyta tvarka ir nenustatomos papildomos paramos davėjo sąlygos dėl reklamos ar paramos panaudojimo tikslų, bei paramos perdavimą patvirtinančiais dokumentais..

Suteiktos labdaros ir paramos vertė nustatoma:

1. pinigų – pagal mokėjimo pavedime ir faktišką mokėjimą patvirtinančiame banko išraše arba kasos pajamų orderyje nurodytą sumą;

2. ilgalaikio materialaus turto – pagal to turto likutinę vertę, neįskaitant to turto vertės padidėjimo dėl perkainojimo;

3. kitų materialinių vertybių – pagal labdaros ir paramos davėjo materialinių vertybių perdavimo dokumentuose (patvirtintuose labdaros ir paramos gavėjo) nurodytą šio turto įsigijimo (pasigaminimo) vertę;

4. nemokamų paslaugų arba atliktų darbų – pagal darbų atlikimą ar paslaugų suteikimą patvirtinančiuose aktuose (patvirtintais labdaros ar paramos gavėjo) nurodytą jų vertę (savikainą);

5. pagal panaudos sutartį perduotas nemokamai naudotis turtas lieka labdaros ar paramos teikėjo nuosavybe, todėl šio turto vertė labdarai ir paramai nepriskiriama.

PMĮ nustatyta, kad, nustatant apmokestinamąjį pelną, iš bendrųjų įmonės pajamų atimamos sąnaudos toms pajamoms gauti. Vadinasi, jeigu įmonė labdaros ar paramos gavėjui leido pagal panaudos sutartį nemokamai naudotis jai priklausančiu turtu, ji pajamų negavo, todėl, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (apmokestinamąsias pajamas), su šio turto naudojimu panaudos gavėjo patirtos ir panaudos davėjo padengtos išlaidos (vandens, apšildymo, ryšių ir kt.), nekilnojamojo turto mokestis (jo dalis) ir paskaičiuotas ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas negali būti priskirti įmonės bendrosioms pajamoms tenkančioms sąnaudoms, tačiau šios išlaidos gali būti priskirtos labdarai ir paramai skirtoms išlaidoms.

Anoniminė parama

Naujasis Labdaros ir paramos įstatymas nustato, kas yra anoniminė parama – Tai paramos gavėjo1 gautos piniginės lėšos, kitas turtas arba paslaugos, kai paramos teikėjas nėra žinomas (gauta viešųjų akcijų ir kitokių renginių metu arba kitu būdu) arba nenori būti žinomas, laikomi anonimiškai gauta parama (anoniminė parama) ir turi būti įtraukiami į apskaitą.

Tokia parama gali būti gaunama renkant uždaruoju būdu (kai parama renkama į specialią tam skirtą uždarą talpyklą) arba atviruoju būdu (renkama viešųjų akcijų ir kitokių renginių metu).ŽINIOS
2005 m. birželio 9 d. 18.00 val. kultūros centre “Draugystė” vyks VIETOS DAILININKŲ PAVEIKSLŲ LABDAROS AUKCIONAS

GYVENAME PAGAL ĮSTATYMUS
Toliau skaitykite>

Pagrindinis rėmėjas:
Baltijos-Amerikos partnerystės programa

Rėmėjai:
VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra

Program Amerikos centro Demokratijos komisijos mažųjų grantų programos