APIE MUS LABDARA IR PARAMA NVO FOTO GALERIJA KONTAKTAI ŽEMĖLAPIS

       Lietuviškai | Пo-руccки | English

2%
Kas yra gyventojų pajamų mokesčio mokėtojo teisė savo nuožiūra dedikuoti 2% nuo sumokėto mokesčio paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno organizacijai?
LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalis skelbia:
Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos nuo to nuolatinio Lietuvos gyventojo atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų.
Tai reiškia, kad 2004 metais deklaruodami savo pajamas už 2003 metus, jau galėsime Mokesčių inspekcijai nurodyti, kuriai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai ji privalės persiųsti Jūsų nurodytą sumokėto pajamų mokesčio dalį (bet ne daugiau kaip 2 procentus). Šiuo metu tokią Jūsų Jums nieko nekainuojančią paramą gauti turi teisę visos įregistruotos nevyriausybinės organizacijos – t.y., visuomeninės organizacijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, biudžetinės organizacijos.

Vidutines statistines pajamas gaunančio asmens 2 procentai pajamų mokesčio sudarys maždaug 80 litų. Taigi, šitokiu būdu savo nuožiūra galite paremti Jūsų manymu svarbią visuomenei naudingą darbą dirbančią nekomercinę instituciją.

Kaip pasinaudoti 2% dedikavimo teise?

2002 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministrė pasirašė įsakymą Nr. 305 "Dėl iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos patvirtinimo".

Šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.
Šią tvarką rasite.

Kaip veiks ši įstatymo nuostata?

Norėdami skirti 2 proc. savo mokesčių pasirinktai organizacijai remti, mokesčių mokėtojai privalės užpildyti specialios formos PRAŠYMĄ
Prašyme turi būti nurodyta:
•ataskaitinis mokestinis laikotarpis;
•nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta, asmens kodas;
•paramos gavėjo (-ų)* pavadinimas, buveinės adresas, teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas juridinio asmens identifikavimo kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko kodas, kiekvienam prašyme nurodytam paramos gavėjui prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais).
Savo paramą galima bus padalinti į kelias dalis, bet ne mažesnes nei 0,5 procento.

Mokesčio administratorius, priėmęs prašymą nagrinėti, privalės:
•patikrinti, ar prašyme nurodytas paramos gavėjas pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą,
(šiuo metu teisę gauti paramą turi visuomeninės organizacijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, profesinės sąjungos žr. Labdaros ir paramos įstatymą)
•2004 m. pradėjus veikti naujam vieningam Ūkio subjektų registrui ir įsigaliojus atitinkamoms Labdaros ir paramos įstatymo nuostatoms – patikrinti, ar turi paramos gavėjo statusą;
•apskaičiuoti pervestiną prašyme nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio sumos dalį (mes nurodysime tik procento dydį).

Apskaičiuotos konkretiems paramos gavėjams pervestinos sumos, kurios yra mažesnės negu 10 litų, pervedamos paramos gavėjams nebus. Nuolatinių Lietuvos gyventojų prašymuose nurodytos sumokėto pajamų mokesčio sumos dalys, prašomos pervesti paramos gavėjams, turi būti centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka pervestos jiems ne vėliau kaip prašymo pateikimo kalendorinių metų lapkričio 15 dienos. Mokesčio administratorius, gavęs nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą, atitinkama tvarka šį prašymą užregistruoja. Mokesčio administratorius išnagrinėja, ar prašyme pateikti visi pagal šią tvarką reikalaujami duomenys.
Prašymai, kuriuose pateikti ne visi šioje tvarkoje reikalaujami duomenys, nagrinėjami nebus ir apie tai informuojamas prašymą pateikęs nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris turės teisę pateikti patikslintą prašymą, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos. Jeigu prašymą pateikia nuolatinis Lietuvos gyventojas, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui privalantis pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos nepateikęs, toks prašymas bus nenagrinėjamas ir apie tai bus informuojamas prašymą pateikęs nuolatinis Lietuvos gyventojas.

Prašymo pervesti 2% mokesčio paramai forma ir taisyklės

Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 forma.

PRAŠYMO PERVESTI IKI 2 PROCENTŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS LIETUVOS VIENETAMS, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, FR0512 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo, norinčio pervesti dalį sumokėto pajamų mokesčio asmenims, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą (toliau – LPĮ; Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818), prašymo (toliau – prašymas) užpildymo ir pateikimo apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritoriniams skyriams (toliau – AVMI) tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ; Žin., 2002, Nr.73-3085) 34 str. 3 dalies nuostatomis.

II. PRAŠYMO PATEIKIMAS
3. Nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos turi teisę tai AVMI, kurios veiklos teritorijoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, pateikti prašymą.
4. Prašyme gali būti nurodytas vienas arba keli paramos gavėjai, tačiau bendra prašomo pervesti pajamų mokesčio dalis negali būti didesnė kaip 2 procentai per mokestinį laikotarpį sumokėto pajamų mokesčio sumos.
5. Jei pagal GPMĮ nuostatas nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija.
6. Jei minėtos deklaracijos gyventojas pateikti neprivalo, pateikiamas tik prašymas. Tokiu atveju nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę prašymą pateikti ir per asmenį, su kuriuo jis yra susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, pastarajam sutikus. 7. Nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą asmeniui, susijusiam su juo darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, turi pateikti voke ir ant užklijos linijos pasirašyti taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo.
8. Minėtas asmuo (darbdavys) privalo iki atitinkamų metų gegužės 1 dienos prašymą pateikti tai AVMI, kuriai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM ) nustatyta tvarka turi būti pateikiama pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracija.
9. Prašymo blankus išduoda AVMI. VMI prie FM interneto tinklapyje (www.vmi.lt) skelbiama prašymo forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

III. PRAŠYMO UŽPILDYMAS
10. AVMI turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymas;
11. Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
12. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;
13. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);
14. 1 laukelyje nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas;
15. 2 laukelyje - nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė;
16. 3 laukelyje - gyvenamoji vieta ( miestas, gatvė, namo, buto numeris);
17. 4 laukelyje - telefono numeris;
18. 5 laukelyje - elektroninio pašto adresas ( jeigu toks yra);
19. 6 laukelyje - ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t.y. kalendoriniai metai, kuriais sumokėto pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti;
20. 7 laukelyje - prašymo pildymo data ( metai, mėnuo, diena);
21. 8 laukelyje pažymima „X“ ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, „X“ ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu pateikiamas patikslintas prašymas;
22. 9 laukelyje nurodomas paramos gavėjo(-ų) eilutės numeris.
23. 10 laukelyje - paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), t.y. tas paramos gavėjo numeris (kodas), kurį jam suteikė Įmonių rejestro tarnyba;
24. 11 laukelyje - pilnas paramos gavėjo pavadinimas;
25. 12 laukelyje - paramos gavėjo buveinės adresas (miestas, gatvė, namo, buto numeris);
26. 13 laukelyje - banko, kuriame yra paramos gavėjo atsiskaitomoji sąskaita pavadinimas;
27. 14 laukelyje – banko, kuriame yra paramos gavėjo atsiskaitomoji sąskaita kodas;
28. 15 laukelyje – paramos gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią bus pervesta pajamų mokesčio dalis, numeris;
29. 16 laukelyje - prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Jeigu prašyme nurodomi keli paramos gavėjai, bendra 16 laukelyje nurodytų dalių suma negali viršyti 2 procentų.
30. 17 laukelyje – nurodomas papildomų lapų skaičius (jeigu papildomi lapai pridedami).
31. Papildomas lapas užpildomas tuo atveju, jeigu nurodomi daugiau kaip 4 paramos gavėjai.
32. 18 laukelyje (papildomo lapo)- nurodomas papildomo lapo numeris.
33. Prašymą pasirašo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia tokį prašymą, ir nurodo savo vardą bei pavardę;
34. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys.
35. Prašymą, kuriame nurodyti ne visi reikalaujami duomenys, nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę patikslinti, pateikdamas naują patikslintą prašymą (naujai pilnai užpildytą), tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kuriuos pateikiamas prašymas, liepos 1 dienos.
36. AVMI darbuotojai, vykdantys mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas, privalo kontroliuoti, kad būtų laikomasi šių Taisyklių.

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2003 m. vasario 7d.
įsakymu Nr. V- 45ŽINIOS
2005 m. birželio 9 d. 18.00 val. kultūros centre “Draugystė” vyks VIETOS DAILININKŲ PAVEIKSLŲ LABDAROS AUKCIONAS

GYVENAME PAGAL ĮSTATYMUS
Toliau skaitykite>

Pagrindinis rėmėjas:
Baltijos-Amerikos partnerystės programa

Rėmėjai:
VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra

Program Amerikos centro Demokratijos komisijos mažųjų grantų programos